+91 - 08232 - 221095

stjosephsbedmandya@gmail.com

Principal's   Message

Dr. Jaya Shankara. N M.A., M.Ed., Ph.D
Principal
Email: nmsjsm@gmail.com, st.josephsbedmandya@gmail.com
Mobile: 9964438722
Ph: 08232-221095